Centrum voľného času - Domček, Krupina

Centrum voľného času - Domček, Krupina

M. R. Štefánika 33
96301 Krupina
IČO: 37830783

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času - Domček, Krupina


Vážení rodičia, milí chlapci a dievčatá!

 

Domček centrum voľné času je zariadením s celoročnou prevádzkou a jeho hlavným poslaním je pracovať v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí v našom meste a aj okolí. Zvykne sa hovoriť, že deti a mládež sú našou budúcnosťou a preto si zasluhujú zvláštnu pozornosť. V posledných rokoch čoraz naliehavejšie z radov detí a najmä mladých zaznieva pripomienka, že oni nie sú len budúcnosťou, ale sú súčasťou a tvorcami prítomnosti. Nechcú byť pasívnymi v prijímaní toho, čo pre nich dospelí pripravili. Chcú sa aktívne podieľať na tom, čo sa okolo nich deje. Tento tvorivý prístup, ktorý z objektu výchovy presúva ťažisko na subjektívne prežívanie a rovnocenný vzťah vychovávaný – vychovávateľ si už dlhšie hľadá svoje miesto v oblasti výchovy, vzdelávania a školstva. Snáď najviac sa mu to darí v oblasti neformálneho vzdelávania. Netvrdíme to preto, aby sme podporili zmysel našej práce. Tajomstvo úspechu bude skôr v

magickej trinástej komnaty zvanej ľudské šťastie.

 

Sme presvedčení, že venovať sa deťom a mládeži je istým spôsobom poslaním, ktorého základ je plnohodnotný vzťah dieťaťa alebo mladého človeka s vychovávateľom. O tom, ako a kde sa tento vzťah utvára a buduje hovoria kluby a podujatia organizované našim CVČ v minulom roku aj predchádzajúcich.

Pripravili sme ponuku záujmových klubov aj pre školský rok 2011 /2012.Veríme, že si z nej vyberiete a tak umožníte rozvoju a socializácii detí a mládeže  Krupine. Výchovný program PDŠD-TRIL vystihuje to, čo ponúkame ,ako  a pre koho.

 

P-.onúkame

D-obrú

Š-ancu

D-eťom

T-eenager

R-odičom

I-ným

 

HISTÓRIA

 

Rok 1974

1.septembra sa v priestoroch Mestského osvetového domu v Krupine začala činnosť 11 záujmových krúžkov a uskutočnilo sa celkom 7O podujatí. Najväčším bol okresný festival pionierskej, politickej a angažovanej piesne Červený Kvet. Aktívne sa pracovalo na rekonštrukcii budovy internátu SOUP v Krupine.

 

Rok 2005

Podarilo otvoriť 52 pravidelných záujmových útvarov pre deti, mládež a rodičov s počtom členov 834. Výsledky práce klubov boli zamerané na prezentáciu klubov vo vianočnom programe, na rôznych kultúrnych podujatiach a v príprave klubov na súťaže , ktoré sa uskutočnili druhom polroku. V príležitostnej činnosti orientovanej na prevenciu drogovej závislostí a protispoločenskej činnosti sme zorganizovali tieto aktivity a podujatia: Prvý deň prváčika, Zvonček šťastia , Mikuláš, vystúpenie detí z literárno-dramatického oddelenia v Klube dôchodcov ,vystupenie v Kostole pre Tri Krále, Detská recepcia ,Putovný pohár riaditeľa OOPZ v Krupine, Zvonček šťastia- Deduškov večerníček, Darčeky na Ukrajinu , Policajt môj kamarát, Spievanky pod Vartovkou. V rámci vzdelávacích programov sme poskytovali informácie o možnostiach ICM. Zorganizovali sme motivačný program v rámci týždňa boja proti drogám s názvom KVALITA ŽIVOTA JE KEĎ. V jeho obsahu boli motivačné aktivity na rozvoj osobnosti, etos života, správanie. V jednotlivých aktivitách si našli miesto relaxačné aktivity a aktivity na rozvoj osobnosti. V rámci ICM sme uskutočnili vzdelávacie programy pre žiakov 9. a 8.ročníkov o EDS. V rámci akreditácie MŠ SR sme pokračovali v rekvalifikačných kurzoch počítačových zručností a v rámci samozamestnania krajčírske kurzy.

 

Rok 2008

Výchovno-vzdelávaciu a rekreačnú činnosť sme v tomto škol. roku 2008/2009 uskutočňovali prostredníctvom pravidelnej, príležitostnej a letnej činnosti. Otvorili sme 52 záujmových klubov s počtom členov 956. Najväčšie úspechy získali naše volejbalistky - st. žiačky, ktoré postúpili do 1. ligy junioriek, ďalej sa úspešne prezentoval rómsky klub Romano Jilo na celoslovenskom rómskom festivale v Kokave, pekné umiestnenia získali aj Fresh, futbalisti, Dopravný klub.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Viera Kulichová

domcekcvc@stonline.sk
0905 729 894
045/551 93 60

 

Janka Hašková

facilitátor - podporca aktivít

tvorivé dielne KREATÍVNY SVET, MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT

mladez@domcekcvc.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit